สำรองนัดหมาย อี-พาสปอร์ต

ตรวจลงตราเข้าประเทศไทย (วีซ่า)

แบบฟอร์มคำร้อง

เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2562 นายพงศธร จุฑาสมิต รองกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต เข้าร่วมงานทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ 2562 เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ของไทยและเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทย และในโอกาสเปิดศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดตรีเทพนาคราช เมือง Scheidt เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมและศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนและชุมชนไทยในละแวกใกล้เคียง

ขอเชิญชาวไทยร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคล "พระราชพิธีบรมราชาภิเษก"

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2562 น.ส. พรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ไปจัดบริการกงสุลสัญจรครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ที่วัดธรรมนิวาส เมือง Eschweiler รัฐนอร์ดไรน์-เวสต์ฟาเลิน เพื่อให้บริการทำหนังสือเดินทาง งานนิติกรณ์ และให้คำปรึกษาด้านกงสุลแก่คนไทยที่พำนักในเขตรัฐนอร์ดไรน์-เวสต์ฟาเลินและพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งมีผู้เข้ารับบริการทำหนังสือเดินทางจำนวน 139 รายและงานนิติกรณ์ จำนวน 35 ราย 
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สถานกงสุลใหญ่ ฯ ขอขอบคุณวัดธรรมนิวาส คณะกรรมการสมาคมวัดธรรมนิวาส รวมทั้งจิตอาสาและนักศึกษาทุกท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่และช่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างดียิ่ง

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2562 น.ส. พรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ไปจัดบริการกงสุลสัญจรครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ที่ Schänke in der Liebenburghalle เมือง Namborn รัฐซาร์ลันด์ เพื่อให้บริการทำหนังสือเดินทาง บัตรประชาชน งานนิติกรณ์ และให้คำปรึกษาด้านกงสุลแก่คนไทยที่พำนักในเขตรัฐซาร์ลันด์และ พื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งมีผู้เข้ารับบริการทำหนังสือเดินทางจำนวน 93 ราย บัตรประชาชน จำนวน 16 ราย และงานนิติกรณ์ จำนวน 14 ราย

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. กงสุลใหญ่ ฯ ได้เดินทางไปพบกับนาย Jürgen Lennartz, State Secretary and Head of the Chancellery Office of Saarland ณ อาคาร Saarland State Chancellery โดยกงสุลใหญ่ ฯ ได้ถือโอกาสการเข้าพบ กล่าวขอบคุณที่ส่วนราชการของรัฐได้ให้ความอนุเคราะห์และดูแลชาวไทยในรัฐซาร์ลันด์ที่มีอยู่มากกว่า 1,000 คน รวมทั้งได้หารือเกี่ยวกับการขยายความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ในโอกาสนี้ นาย Lennartz ได้บรรยายถึงการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ การศึกษา และเทคโนโลยี โดยเฉพาะในสาขาการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence – AI) ซึ่งรัฐซาร์ลันด์มีสถานศึกษาและศูนย์วิจัยที่มีชื่อเสียงด้วย

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 11.00 น. นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้เดินทางไปยังเมืองซาร์บรึคเคิน รัฐซาร์ลันด์ เพื่อพบกับนาง Charlotte Britz นายกเทศมนตรี ณ สำนักงานที่ว่าการเมืองโดยทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับลู่ทางการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับเมืองซาร์บรึคเคิน โดยเฉพาะการดำเนินโครงการเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมและประเพณีของทั้งสองฝ่าย อาทิ การจัดโครงการฝึกสอนการทำอาหารไทย

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต พร้อมด้วยคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ ฯ ได้เดินทางไปพบปะกับชุมชนชาวไทย ณ วัดสมเด็จเยอรมนี เมือง Losheim am See รัฐ Saarland

ข่าวสารนิเทศ : ไทยได้รับรางวัลรองชนะเลิศรางวัล STOP IUU FISHING AWARD ครั้งที่ 3 ด้านการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าประมง 
ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.mfa.go.th/main/th/news3/6886/100599

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต พร้อมด้วยนางสาวธนียา ฟูเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้เข้าร่วมพิธีเปิด Thailand Pavilion ภายในงานแสดงสินค้า Ambiente Frankfurt 2019 ณ Messe Frankfurt โดยมีนายสุวรรณชัย โลหะวัฒนะกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ให้การต้อนรับและแนะนำคณะผู้ประกอบการ SMEs ไทยจำนวน 10 บริษัทที่ สสว. พามาเข้าร่วมงาน ตลอดจนสินค้าที่นำมาจัดแสดงใน Thailand Pavilion นอกจากนี้ กงสุลใหญ่ ฯ ได้พบนาง Yvonne Engelmann ผู้อำนวยการจัดงาน Ambiente Frankfurt 2019 และหารือเกี่ยวกับภาพรวมของงานและผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการไทยที่เข้าร่วมได้รับ ภายหลังจากพิธีเปิด Thailand Pavilion กงสุลใหญ่ ฯ และนางสาวธนียา ฯ ได้เยี่ยมพบผู้ประกอบการไทยรายอื่น ๆ ที่เดินทางมาร่วมงานด้วยตนเอง ซึ่งมีประมาณ 50 บริษัท ตลอดจนชมผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการนานาชาติภายในงานเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการพัฒนา SMEs ของไทย

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต พร้อมด้วยนางสาวปิตินันทน์ สมานวรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ให้การต้อนรับ นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนะกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และคณะ ซึ่งนำคณะผู้ประกอบการ SMEs ของไทยจำนวน 10 บริษัท เข้าร่วมงานแสดงสินค้า Ambiente Frankfurt 2019 ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ ฯ และนางสาวปิตินันทน์ ฯ ได้ร่วมกันบรรยายสรุปเกี่ยวกับการจัดงานแสดงสินค้าที่สำคัญต่าง ๆ ที่จัดขึ้นในสหพันธ์ ฯ และการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเข้าร่วมงานภายใต้โครงการ SME Proactive และนายสุวรรณชัย ฯ ได้กล่าวถึงการดำเนินงานของ สสว. ว่า ได้ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการตั้งแต่ระดับไมโครไปจนถึงวิสาหกิจขนาดกลาง ซึ่งมีทุนจดทะเบียนระหว่าง 1.8-500 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีการเปิดให้ผู้ประกอบการสมัครเป็นสมาชิก สสว. ใน 3 รูปแบบ ได้แก่ บรอนซ์  ซิลเวอร์ และโกล์ด เพื่อรับสิทธิประโยชน์ด้านต่าง ๆ จาก สสว. ด้วย

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้ต้อนรับ พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะซึ่งเดินทางเยือนเยอรมนี ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับความร่วมมือที่ผ่านมากับกระทรวงแรงงานภายใต้ทีมสหวิชาชีพ ในการสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนไทย เพื่อส่งเสริมให้คนไทยในเยอรมนีได้มีโอกาสฝึกอาชีพเพื่อสร้างเสริมรายได้และสามารถพำนักอยู่ในเยอรมนีได้อย่างมีศักดิ์ศรี รวมทั้งได้หารือเกี่ยวกับลู่ทางการขยายความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต

เมื่อวันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองปีใหม่ของคณะกงสุล รัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลิน ณ ที่ว่าการนายกเทศมนตรีเมืองดึสเซลดอร์ฟ โดยมีนาย Thomas Geisel นายกรัฐมนตรีเมืองดึสเซลดอร์ฟ เป็นประธานในการจัดงาน โดยนาย Geisel ได้กล่าวว่า การจัดงานเลี้ยงรับรองฯ สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทที่สำคัญของเมืองดึสเซลดอร์ฟ ในฐานะศูนย์กลางทางธุรกิจระหว่างประเทศของยุโรป และมีอัตราการเจริญเติบโตที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนความมุ่งหวังที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับนานาประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 น.ส. พรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้เป็นประธานการประชุมร่วมกับผู้แทนสมาคม/ชุมชนไทยจำนวน 21 สมาคม ในเขตกงสุลของสถานกงสุลใหญ่ (รัฐเฮสเซิน รัฐนอร์ดไรน์-เวสต์ฟาเลิน รัฐไรน์ลันด์ พฟัลซ์ รัฐซาร์ลันด์และรัฐเทือริงเงิน) เพื่อขอบคุณสำหรับความร่วมมือกับสมาคม/ชุมชนไทยในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในปี 2561 และได้หารือเกี่ยวกับแนวทางการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไทยในสหพันธ์ ฯ และที่ประชุมยังได้หารือกันอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมบทบาทอย่างสร้างสรรค์ของสมาคม/ชุมชนไทยในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานกงสุลใหญ่ ฯ ที่จะมีขึ้นในปี 2562 นอกจากนี้ กงสุลใหญ่ ฯ ได้ใช้โอกาสนี้ในการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ซึ่งกำลังจะมีขึ้น และสถานกงสุลใหญ่ ฯ จะได้แจ้งรายละเอียดให้ทราบผ่านทางช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ของสถานกงสุลใหญ่ ฯ ทั้งเว็บไซต์ Facebook และบอร์ดประชาสัมพันธ์ ต่อไป

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ม.ค. 2562 นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองปีใหม่ของนครแฟรงก์เฟิร์ต ณ Rathaus Römer โดยมีนาย Peter Feldmann นายกเทศมนตรีนครแฟรงก์เฟิร์ต เป็นประธานในการจัดงาน

เมื่อวันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2561 นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต พร้อมด้วยนายพงศธร จุฑาสมิต รองกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้เข้าร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทงสานสามัคคี ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ เยอรมนี เมือง Hilchenbach รัฐนอร์ดไรน์-เวสต์ฟาเลิน โดยมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์สืบชะตา แบบพื้นเมืองเหนือ และพิธีถวายกระทงลอยขอขมาแม่น้ำพระคงคา ตลอดจน กิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆ อาทิเช่น การแสดงทางวัฒนธรรมไทย การประกวดหนูน้อยนพมาศ รำวงย้อนยุค

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 18.00 น. สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ร่วมกับทีมประเทศไทยประจำนครแฟรงก์เฟิร์ต เป็นเจ้าภาพในงานเลี้ยงรับรอง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ ห้องอเดเนาเออร์ โรงแรมวิลลา เคนเนดี้ นครแฟรงก์เฟิร์ต โดยมีนาย Stephan Siegler ประธานสภานครแฟรงก์เฟิร์ต เป็นแขกเกียรติยศ และข้าราชการเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประกอบด้วยนาย Dieter Beine หัวหน้าฝ่ายพิธีรัฐเฮสเซิน และนาง Alla Polyova คณบดีคณะกงสุลรัฐเฮสเซิน ตลอดจนคณะกงสุลต่างประเทศประจำรัฐเฮสเซิน แขกต่างประเทศ ชุมชนชาวไทย รวมทั้งกลุ่ม Friends of Thailand มาร่วมงานประมาณ 200 คน

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต และทีมประเทศไทยประจำนครแฟรงก์เฟิร์ต ได้จัดงานวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ที่อาคาร Saalbau Wilhelm-Leuschner Str. 69-77, 60329 นครแฟรงก์เฟิร์ต ในช่วงกล่าวเปิดงาน นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ได้กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ผู้ทรงพระวิริยะอุตสาหะ บำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่จะพัฒนาประเทศและความเป็นอยู่ของประชาชน ตลอดระยะเวลาที่พระองค์ทรงครองสิริราชสมบัติ 70 ปี โดยมีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้นประมาณ 300 คน

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561 นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้เข้าร่วมงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ เยอรมนี เมือง Hilchenbach รัฐนอร์ดไรน์-เวสต์ฟาเลิน โดยมีพุทธศาสนิกชนและชาวต่างชาติเข้าร่วมงานกว่า 200 คน ทั้งนี้ วัดพระธาตุดอยสุเทพ เยอรมนี ได้รับพระราชทานผ้าพระกฐินเป็นครั้งที่ 2 ติดต่อกัน และถือเป็นวัดไทย 1 ใน 2 แห่ง ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีที่ได้รับพระราชทานผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2561

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561 นายพงศธร จุฑาสมิต รองกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต นางนันทพันธ์ รัตนอุรดินทร์ กงสุล และคู่สมรส พร้อมด้วยนายภัฏพงศ์ ณ นคร ผู้จัดการทั่วไป บริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมงานกฐินสามัคคีประจำปี 2561 ของวัดพุทธปิยวราราม ที่เมือง Offenthal โดยมีนาย Stephan Siegler ประธานสภานครแฟรงก์เฟิร์ต และคู่สมรส พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนและชาวต่างชาติเข้าร่วมงานประมาณ 300 คน

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต พร้อมด้วยนาย Alexander Hetjes นายกเทศมนตรีเมืองบาด ฮอมบวร์ก นาย Holger Reuter ผู้อำนวยการสปา (Kurhaus) เมืองบาดฮอมบวร์ก ข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต หน่วยราชการทีมประเทศไทย และประชาชนชาวไทย ได้ร่วมพิธีวางพวงมาลาหน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาไทยเมืองบาด ฮอมบวร์ก เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พสกนิกรชาวไทย

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 นายธีรวัฒน์ ภูมิจิตร เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน และนางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้เดินทางไปร่วมงานคอนเสิร์ตการกุศลเพื่อหาเงินสนับสนุนการเรียนการสอนโรงเรียนเยอรมันในจังหวัดเชียงใหม่ (Christlichen Deutschen Schule in Chiangmai) จัดโดยสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองชตุทท์การ์ท ร่วมกับ Evangelische Kirche ในเมือง Wald-Michelbach ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้นำอาหารไทยไปร่วมจัดจำหน่ายในงาน โดยนำรายได้ทั้งหมดมอบให้แก่โรงเรียน

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น. นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต พร้อมด้วยนาย Alexander Hetjes นายกเทศมนตรีเมืองบาด ฮอมบวร์ก ข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ หน่วยราชการทีมประเทศไทย และประชาชนชาวไทย รวมประมาณ 50 คน ได้ร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ศาลาไทยเมืองบาด ฮอมบวร์ก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยกงสุลใหญ่ได้กล่าวน้อมรำลึกและยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 1 นาที ร่วมกับผู้เข้าร่วมพิธีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติ 70 ปี

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 นายธีรวัฒน์ ภูมิจิตร เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน และนางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้เดินทางไปเยี่ยมชม Thai Pavilion ในโถงจัดงาน 4.0 พื้นที่ D75 ในงานเทศกาลหนังสือแฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurter Buchmesse) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 - 14 ตุลาคม 2561 ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต โดยในปีนี้มีผู้ประกอบการด้านหนังสือและสื่อสิงพิมพ์ของไทยเข้าร่วม 19 ราย

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ต้อนรับนางวรวรรณ กอบสุข ผู้อำนวยการสมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย และคณะผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงินของไทย จำนวน 20 คน ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ และรับฟังการบรรยายสรุป เรื่องภาวะเศรษฐกิจ การเงิน และการธนาคารของ 5 รัฐในเขตอาณาของสถานกงสุลใหญ่ฯ

นายสุวพงศ์ ศิริสรณ์ อุปทูต ณ กรุงเบอร์ลิน นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กสญ. ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต และนายภควัฒน์ จันทรังสี กงสุล สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับคนไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน เพื่อหารือเกี่ยวกับการรับรององค์กรสาธารณประโยชน์ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

ด้วยระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2561 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้จัดโครงการกงสุลสัญจรครั้งที่ 5/2561 ณ เมืองดึสเซลดอร์ฟ เพื่อให้บริการงานด้านกงสุล ได้แก่ ทำหนังสือเดินทาง ทำบัตรประจำตัวประชาชน และงานด้านนิติกรณ์ แก่ชุมชนชาวไทยที่พำนักอยู่ในเขตเมืองดึสเซลดอร์ฟและพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผู้สนใจเข้ารับบริการทำหนังสือเดินทางจำนวนทั้งสิ้น 164 ราย ทำบัตรประจำตัวประชาชนจำนวนทั้งสิ้น 20 ราย และรับบริการด้านนิติกรณ์จำนวน 56 ราย อนึ่ง ในช่วงการจัดโครงการกงสุลสัญจรครั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ร่วมกับกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศจัดโครงการฝึกทักษะวิชาชีพแก่ชาวไทยในเยอรมนีในวันที่ 8 – 9 กันยายน 2561 ที่เมืองดึสเซลดอร์ฟ ซึ่งเป็นกิจกรรมบูรณาการความร่วมมือด้านการดูแลคนไทยในต่างประเทศภายใต้คณะกรรมการสหวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไทยในต่างประเทศ โดยมีวิทยากรจากกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน มาร่วมให้ความรู้และคำปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการจัดการปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดจนเสริมสร้างทักษะการทำดอกไม้ประดิษฐ์และการเพนท์เล็บ ซึ่งรวมทั้งสองวันมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 126 คน

 

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้จัดโครงการฝึกทักษะวิชาชีพให้แก่ชาวไทยที่อาศัยอยู่ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต โดยมีนายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานเปิดงาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เน้นย้ำบทบาทการดูแลคนไทยในต่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศ โดยมีสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของไทยเป็นผู้ดำเนินการในพื้นที่ และมีหน่วยงานภายในประเทศที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นเครือข่ายที่ทำงานร่วมกันภายใต้กลไกคณะกรรมการสหวิชาชีพ ฯ เพื่อดูแลคนไทยในต่างประเทศที่มีศักยภาพให้มีความเข้มแข็งและสามารถช่วยสนับสนุนประเทศไทยได้ นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้กล่าวในระหว่างพิธีเปิดงานว่า โครงการ ฯ จะเปิดโอกาสให้พี่น้องชาวไทยในสหพันธ์ ฯ ได้สร้างเสริมความรู้เพื่อนำไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้เสริม และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ได้พบปะทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนไทย โครงการฝึกทักษะวิชาชีพ ฯ ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นเวลา 4 วัน ในวันที่ 6 – 7 กันยายน 2561 ที่นครแฟรงก์เฟิร์ต และวันที่ 8 – 9 ที่นครดุสเซลดอร์ฟ และมีชาวไทยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการประมาณ 300 คน เป็นหนึ่งในกิจกรรมบูรณาการความร่วมมือด้านการดูแลคนไทยในต่างประเทศซึ่งสถานกงสุลใหญ่ ฯ ริเริ่มและร่วมมือกับกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงานอื่น ๆ ภายใต้คณะกรรมการสหวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไทยในต่างประเทศ โดยในครั้งนี้ มีวิทยากรจากกรมสุขภาพจิต และกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเข้าร่วม เพื่อให้ความรู้และคำปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ตลอดจนเสริมสร้างทักษะฝีมือและวิชาชีพด้านการทำดอกไม้ประดิษฐ์และการเพนท์เล็บ

 ประกาศล่าสุด:

เชิญชวนดาวน์โหลดหนังสือที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน ๔ เล่ม จัดทำโดย กระทรวงวัฒนธรรม

@ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2562

@ ขอเชิญชาวไทยร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคล "พระราชพิธีบรมราชาภิเษก"

@ ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก เรื่องรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยงานการกงสุลชั่วคราว

@ ประกาศฝ่ายการลงทุน สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานประสานงานทั่วไป

@ ใบสมัครงาน

@ ข่าวสารนิเทศ ไทยร่วมกับตำรวจสากลจับกุมเรือประมงผิดกฏหมาย