การติดต่อขอข้อมูล

ท่านสามารถติดต่อขอข้อมูลจากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้ดังนี้

  • ส่งจดหมายพร้อมซองเปล่าขนาด A4 หรือ A5 ติดแสตมป์ 1.55 ยูโร มาที่
    Königlich Thailändisches Generalkonsulat
    Kennedyallee 109
    60596 Frankfurt am Main
  • ทางอีเมล์: thaiconsulate.fra@mfa.go.th
  • โดยการส่งโทรสาร (แฟกซ์) มายังสถานกงสุลใหญ่ฯ หมายเลขโทรสาร คือ 069-69 86 8 228
  • โดยทางโทรศัพท์

 


ท่านสามารถติดต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ จันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 14.00-17.00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ต่อไปนี้

บริการข้อมูลด้านการกงสุล

069-69 868 0

info@thaikonfrankfurt.de

thaiconsulate.fra@mfa.go.th

ท่านสามารถโทรศัพท์ติดต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ จันทร์-ศุกร์ เฉพาะช่วงบ่ายระหว่างเวลา 14.00 – 17.00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ต่อไปนี้

สูติบัตรไทย/ มรณะบัตรไทย/ จดทะเบียนสมรสไทย/ จดทะเบียนหย่าไทย/ จดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม 

069-69 868 213

registration.fra@mfa.go.th


ตรวจลงตรา (วีซ่า)

069-69 868 208

visa.fra@mfa.go.th


รับรองเอกสารทางไปรษณีย์

069-69 868 209

legalization.fra@mfa.go.th

 


บริการข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์  (อี-พาสปอร์ต)/ หนังสือเดินทางชั่วคราว/ หนังสือสำคัญประจำตัว (C.I.)

069-69 868 214/ 215

passport.fra@mfa.go.th

 


บัตรประจำตัวประชาชนไทย/ ช่วยเหลือและคุ้มครองคนไทย

069-69 868 205

protection.fra@mfa.go.th


หนังสือมอบอำนาจทั่วไป/ รับรองเอกสาร/ หนังสือรับรองอื่น ๆ (อาทิ ผ่อนผันทหาร  รับรองสถานภาพสมรส)

069-69 868 226

legalization.fra@mfa.go.th