กงสุลสัญจร

นอกจากจะให้บริการงานกงสุล ณ ที่ทำการในนครแฟรงก์เฟิร์ตแล้ว สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ยังให้บริการกงสุลสัญจรตามเมืองต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ โดยมีจุดประสงค์หลักคือ ให้บริการงานกงสุลกับประชาชนชาวไทยตามเมืองที่อยู่ห่างไกลจากที่ทำการของสถานกงสุลใหญ่ฯ ในนครแฟรงก์เฟิร์ต และไม่สะดวกในการเดินทางมาที่ทำการของสถานกงสุลใหญ่ฯ ในนครแฟรงก์เฟิร์ต

งานกงสุลสัญจรที่ให้บริการมีดังต่อไปนี้

ชนิดของงานกงสุล ค่าธรรมเนียม (ยูโร)
รับคำร้องขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ (หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์) 35 (5 ปี)
50 (10 ปี)
รับคำร้องขอหนังสือเดินทางชั่วคราว 10
รับคำร้องแจ้งเกิดขอขอสูติบัตรไทยให้บุตร 15
รับคำร้องออกหนังสือมอบอำนาจ 15
รับคำร้องออกหนังสือแแสดงความยินยอมให้บุตรเดินทางมาต่างประเทศ 15
รับคำร้องหนังสือรับรองสถานภาพสมรส
(ไม่เป็นคู่สมรสของผู้ใดและมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะจดทะเบียนสมรสได้)
15
หนังสือขอผ่อนผันการเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร (ขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร) 15
นิติกรณ์รับรองต่าง ๆ 15
รับคำร้องขอทำบัตรประชาชน 5

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันว่า ไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอื่นใดอีก นอกจากค่าธรรมเนียมตามที่ระบุไว้ข้างต้น

สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอแนะนำให้ผู้ที่มาใช้บริการกงสุลสัญจรเตรียมเอกสารและสำเนามาให้ครบ พร้อมซองเปล่าติดแสตมป์ 4.05 ยูโร เพื่อที่สถานกงสุลใหญ่ฯ จะได้จัดส่งเอกสารกลับให้ท่านได้ เป็นต้นว่า หนังสือเดินทาง หรือเอกสารอื่นๆ ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่สามารถออกให้ท่านในวันให้บริการกงสุลสัญจรได้ หรือท่านสามารถไปติดต่อขอรับเอกสารหรือหนังสือเดินทางที่ท่านยื่นขอได้เองที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ในนครแฟรงก์เฟิร์ตระหว่างเวลาเปิดทำการ

เพื่อป้องกันไม่ให้เอกสารได้รับความเสียหายระหว่างทางไปรษณีย์ ขอแนะนำให้ใช้ซองที่มีพลาสติกกันกระแทกขนาด เอ5 สำหรับหนังสือเดินทาง และซองขนาด เอ4 สำหรับเอกสารขนาด เอ4

หากท่านใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือ มีคำถามประการใด ติดต่อสอบถามได้ที่ทีมงานของสถานกงสุลใหญ่ฯ ตามเบอร์โทรศัพท์ต่อไปนี้

069-69 86 8 0