มอบอำนาจและหนังสือยินยอม

คำร้องมอบอำนาจและหนังสือยินยอม (แบบ PDF)

 ก. ข้อมูลทั่วไป

ชาวไทยที่อาศัยและทำงานอยู่ในประเทศเยอรมนีที่ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศไทยไปดำเนินเรื่องต่อทางราชการในประเทศไทย (เป็นต้นว่า ขอหนังสือรับรองสถานภาพสมรส แจ้งบันทึกฐานะทางครอบครัวหลังการสมรส/หลังการหย่า) สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นที่บรรลุนิติภาวะแล้ว เช่น ญาติพี่น้องหรือเพื่อน ไปดำเนินการแทนได้

โดยต้องมายื่นคำร้องขอมอบอำนาจด้วยตัวเองที่สถานกงสุลใหญ่ฯ (ไม่สามารถยื่นคำร้องทางไปรษณีย์ได้)

 1. ผู้รับมอบอำนาจ
  ผู้มอบอำนาจต้องทราบชื่อผู้รับมอบอำนาจและที่อยู่ ตามที่ปรากฏในบัตรประจำตัวประชาชนอย่างชัดเจน ต้องนำสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านไทยของผู้รับมอบอำนาจมายื่นด้วย
 2. เอกสารหลักในการทำหนังสือมอบอำนาจ
  • หนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจ
  • ทะเบียนบ้านไทยของผู้มอบอำนาจ
  • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ
  • ใบแสดงถิ่นที่อยู่ในเยอรมนีของผู้มอบอำนาจ (Meldebestätigung)
  • สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านไทยของผู้รับมอบอำนาจ

  เจ้าหน้าที่สามารถเรียกเอกสารอื่น ๆ เพิ่มเติมได้แล้วแต่กรณี เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล เป็นต้น

  จำนวนสำเนาของเอกสารหลักที่ต้องใช้ขึ้นอยู่กับจำนวนมอบอำนาจที่ต้องการทำ โดยปกติแล้วต้องใช้สำเนาของเอกสารหลักและเอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ อย่างละ 2 ชุด ต่อการดำเนินเรื่องกับหน่วยงานราชการ 1 ที่ ผู้ยื่นคำร้องต้องเซ็นชื่อรับรองสำเนาทุกแผ่น


ข. มอบอำนาจที่มีผู้ยื่นคำร้องขอเป็นประจำ

 • มอบอำนาจและทำหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศได้เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ต้องใช้กับเอกสารหลักตามรายการข้างต้นคือ
  • หนังสือแสดงสิทธิปกครองบุตร (ปค. 14) หรือบันทึกสอบปากคำเรื่องอำนาจการปกครองบุตร (ยื่นขอที่สถานกงสุลใหญ่ ฯ โดยเสียค่าธรรมเนียม 15 ยูโร)
  • สำเนาสูติบัตรไทยของบุตร
  • สำเนาทะเบียนบ้านไทยของบุตร
 • มอบอำนาจขอหนังสือแสดงสิทธิปกครองบุตร (ปค. 14)เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ต้องใช้กับเอกสารหลักตามรายการข้างต้นคือ
  • บันทึกสอบปากคำเรื่องอำนาจการปกครองบุตร (ยื่นขอที่สถานกงสุลใหญ่ ฯ ค่าธรรมเนียม 15 ยูโร)
  • สำเนาสูติบัตรไทยของบุตร
  • สำเนาทะเบียนบ้านไทยของบุตร
 • มอบอำนาจแจ้งบันทึกฐานะทางครอบครัวหลังการสมรส (แจ้งแต่งงาน)เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ต้องใช้กับเอกสารหลักตามรายการข้างต้นคือ
  • หากแต่งตามกฎหมายเยอรมัน ทะเบียนสมรสเยอรมันและคำแปลที่ได้รับการรับรองจากสถานกงสุลใหญ่ ฯ หรือสถานเอกอัครราชทูต ฯ แล้ว (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ “การรับรองเอกสาร”) หรือ
  • ทะเบียนสมรสไทย หากแต่งตามกฎหมายไทยที่สถานกงสูลใหญ่ ฯ หรือ สถานเอกอัครราชทูต ฯ
 • มอบอำนาจแจ้งบันทึกฐานะทางครอบครัวหลังการหย่า (แจ้งหย่า)เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ต้องใช้กับเอกสารหลักตามรายการข้างต้นคือ
  • คำพิพากษาหย่าเยอรมันและคำแปลที่ได้รับการรับรองจากสถานกงสุล ฯ หรือสถานทูตแล้ว (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ “การรับรองเอกสาร”) หากหย่าตามกฎหมายเยอรมัน หรือ
  • ทะเบียนการหย่าไทย หากหย่าตามกฎหมายไทยที่สถานกงสูลใหญ่ ฯ หรือ สถานเอกอัครราชทูต ฯ
 • มอบอำนาจขอหนังสือรับรองสถานภาพสมรส (รับรองโสด)
 • มอบอำนาจขอคัดสำเนาสูติบัตรหรือขอหนังสือรับรองเกิด
 • มอบอำนาจขอคัดสำเนาทะเบียนบ้านหรือขอแบบรายการทะเบียนราษฎร
 • มอบอำนาจซื้อขาย/จำนองที่ดิน (ต้องมีแบบฟอร์มของสำนักงานที่ดิน)เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ต้องใช้กับเอกสารหลักตามรายการข้างต้นคือ
  • โฉนดที่ดิน
  • นส. 3 เป็นต้น