การติดต่อขอข้อมูล

ท่านสามารถติดต่อขอข้อมูลจากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้ดังนี้

 • ส่งจดหมายพร้อมซองเปล่าขนาด A4 หรือ A5 ติดแสตมป์ 1.55 ยูโร มาที่
  Königlich Thailändisches Generalkonsulat
  Kennedyallee 109
  60596 Frankfurt am Main
 • ทางอีเมล์: thaiconsulate.FRA@mfa.mail.go.th หรือ info@thaikonfrankfurt.de
 • โดยการส่งโทรสาร (แฟกซ์) มายังสถานกงสุลใหญ่ฯ หมายเลขโทรสาร คือ 069-69 86 8 228
 • โดยทางโทรศัพท์(สายกลาง) คือ 069-69 86 80 
  ช่วงเวลาการให้ข้อมูลทางโทรศัพท์สายกลางคือ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 14.00 - 17.00 น.
 • หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน สำหรับคนไทยในเยอรมนี (เฉพาะนอกเวลาราชการ) +๔๙ ๑๗๔ ๓๕๒ ๓๐๓๓

สถานกงสุลใหญ่ฯ เปิดให้บริการรับคำร้อง 

วันจันทร์ - วันศุกร์ ระหว่างเวลา 09.00 - 12.30 น.

--------------------------------------------

ท่านสามารถโทรศัพท์ติดต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ

วันจันทร์ - วันศุกร์ ระหว่างเวลา 14.00 – 17.00 น.

ที่หมายเลขโทรศัพท์ต่อไปนี้

สูติบัตรไทย/ มรณะบัตรไทย/ จดทะเบียนสมรสไทย/ จดทะเบียนหย่าไทย/ จดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม 

069-69 868 207

registration.FRA@mfa.mail.go.th

_____________________________________________

ตรวจลงตรา (วีซ่า)

069-69 868 208

visa.FRA@mfa.mail.go.th

_____________________________________________

รับรองเอกสารทางไปรษณีย์

069-69 868 209

legalpost@thaikonfrankfurt.de

_____________________________________________

บริการข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์  (อี-พาสปอร์ต)

069-69 868 214/ 215

passport.FRA@mfa.mail.go.th

_____________________________________________

บัตรประจำตัวประชาชนไทย/ หนังสือเดินทางชั่วคราว/ หนังสือสำคัญประจำตัว (C.I.)/ สละสัญชาติ

069-69 868 205

protection.FRA@mfa.mail.go.th

_____________________________________________

หนังสือมอบอำนาจทั่วไป/ รับรองเอกสาร/ หนังสือรับรองอื่น ๆ (อาทิ ผ่อนผันทหาร  รับรองสถานภาพสมรส)

069-69 868 226

legalization.FRA@mfa.mail.go.th