หลักเกณฑ์การสำรองนัดหมายสำหรับมายื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (อี-พาสปอร์ต)

กรุณาอ่านหลักเกณฑ์การสำรองนัดหมายฯ ต่อไปนี้ ให้เข้าใจ เพราะท่านต้องยอมรับและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่อไปนี้ ก่อนที่ท่านจะสามารถสำรองนัดหมายได้

  1. การนัดหมายนี้เปิดบริการเฉพาะผู้ต้องการทำนัดหมาย เพื่อมายื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (อี-พาสปอร์ต) เท่านั้น ท่านไม่สามารถนัดหมายเรื่องอื่นได้
  2. การนัดหมายจะต้องทำล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน และจะต้องไม่ทำล่วงหน้าเกินกว่า 60 วัน
  3. การทำนัดหมายทำได้ 1 นัดหมาย ต่อ 1 คน เท่านั้น (1 คน ต่อ 1 นัดหมาย)
  4. ท่านสามารถนัดหมายได้เพียงเวลาเดียวเท่านั้น ไม่สามารถจองเวลาอื่นเผื่อได้
  5. ท่านต้องใช้เลขบัตรประชาชน 13 หลักที่ถูกต้องและมีอายุใช้งานได้ ในการเข้าสู่ระบบนัดหมาย
  6. ท่านต้องมีเครื่องพิมพ์ (Printer/Drucker) ติดตั้งกับคอมพิวเตอร์ เพื่อสั่งพิมพ์คำยืนยันนัดหมาย และอื่นๆ
  7. ท่านต้องเดินทางไปยื่นคำร้องตามวันเวลานัดหมายด้วยตัวเอง และจะต้องเดินทางไปถึงสถานกงสุลใหญ่ฯ ก่อนเวลานัดหมายอย่างน้อย 10 นาที และหากท่านมาช้ากว่าที่นัดหมายไว้ ถือว่าท่านสละสิทธิ์
  8. หากการนัดหมายไม่สมบูรณ์ ท่านจะไม่มีสิทธิ์ได้ยื่นคำร้องตามวันและเวลาที่ได้นัดหมายไว้
  9. สถานกงสุลใหญ่ฯ จะใช้ข้อมูลการนัดหมายที่ปรากฎในฐานข้อมูลของสถานกงสุลใหญ่ฯ เป็นเกณฑ์ในการรับคำร้องตามวันและเวลาที่ได้นัดหมายไว้เท่านั้น หากฐานข้อมูลของสถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่ปรากฎข้อมูลการนัดหมายของท่าน ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม ท่านจะไม่มีสิทธิ์ในการใช้คิวนัดหมาย
  10. สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการจองคิวนัดหมาย หากพบว่ามีการใช้เลขประจำตัวประชาชนไม่ถูกต้อง และชื่อ-นามสกุลไม่ถูกต้อง และไม่ตรงตามข้อมูลทะเบียนราษฎรในปัจจุบัน
  11. สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาไม่รับคำร้องของผู้ที่ไม่มาตามเวลานัดหมาย
  12. สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาไม่รับคำร้องของผู้ที่ไม่ได้นัดหมายมาก่อนล่วงหน้า
  13. หากเอกสารและหลักฐานของท่านไม่สมบูรณ์ สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธไม่รับคำร้องของท่าน แม้ท่านจะเดินทางมาที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ตามเวลานัดหมายแล้วก็ตาม

หมายเหตุ

ต้องกรอกข้อมูลที่ถูกต้องของท่านทุกช่อง หากตรวจสอบแล้ว พบว่าข้อมูลที่ท่านกรอกนี้ ไม่ถูกต้อง สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับการนัดหมายของท่าน

–ประกาศจากสถานกงสุลใหญ่ฯ–

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ขอความร่วมมือ สำหรับผู้ที่ประสงค์จะขอจองนัดหมายทำหนังสือเดินทาง ขอให้กรอกข้อมูลที่ถูกต้อง โดยเฉพาะ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้จริง เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
คำอธิบายการเลือกประเภท

O ข้าพเจ้าแต่งงาน และใช้นามสกุลของสามี ข้าพเจ้าได้เปลี่ยนนามสกุลในทะเบียนบ้านไทยเรียบร้อยแล้ว และมีหลักฐานมายืนยัน คือ สำเนาทะเบียนบ้านหรือบัตรประชาชนที่แสดงนามสกุลของสามี I

O สำหรับเด็กที่อายุยังไม่ครบ 20 บริบูรณ์ (พ่อแม่หรือผู้ปกครองต้องมาด้วย)

O อื่นๆ เช่น

 1.  สตรีโสด
 2.  ข้าพเจ้าแต่งงาน แต่ไม่ได้ใช้นามสกุลของสามีใช้นามสกุลเดิมของข้าพเจ้า
 3. ผู้ยื่นคำร้องเพศชาย

O หนังสือเดินทางสูญหาย / ถูกขโมย