หลักเกณฑ์การสำรองนัดหมายสำหรับมายื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (อี-พาสปอร์ต)

กรุณาอ่านหลักเกณฑ์การสำรองนัดหมายฯ ต่อไปนี้ ให้เข้าใจ เพราะท่านต้องยอมรับและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่อไปนี้ ก่อนที่ท่านจะสามารถสำรองนัดหมายได้

  1. การนัดหมายนี้เปิดบริการเฉพาะผู้ต้องการทำนัดหมาย เพื่อมายื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (อี-พาสปอร์ต) เท่านั้น ท่านไม่สามารถนัดหมายเรื่องอื่นได้
  2. กรุณาเลือกวันนัดหมายและเวลานัดหมายจากหน้าต่างปฏิทินที่ปรากฏเท่านั้น!! และห้ามใช้วิธีการพิมพ์วันที่ลงในช่องว่าง  
  3. การนัดหมายจะต้องทำล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน และจะต้องไม่ทำล่วงหน้าเกินกว่า 90 วัน
  4. การทำนัดหมายทำได้ 1 นัดหมาย ต่อ 1 คน เท่านั้น (1 คน ต่อ 1 นัดหมาย)
  5. ท่านสามารถนัดหมายได้เพียงเวลาเดียวเท่านั้น ไม่สามารถจองเวลาอื่นเผื่อได้
  6. ท่านต้องใช้เลขบัตรประชาชน 13 หลักที่ถูกต้องและมีอายุใช้งานได้ ในการเข้าสู่ระบบนัดหมาย
  7. ท่านต้องเดินทางไปยื่นคำร้องตามวันเวลานัดหมายด้วยตัวเอง และจะต้องเดินทางไปถึงสถานกงสุลใหญ่ฯ ก่อนเวลานัดหมายอย่างน้อย 10 นาที และหากท่านมาช้ากว่าที่นัดหมายไว้ ถือว่าท่านสละสิทธิ์
  8. หากการนัดหมายไม่สมบูรณ์ ท่านจะไม่มีสิทธิ์ได้ยื่นคำร้องตามวันและเวลาที่ได้นัดหมายไว้
  9. สถานกงสุลใหญ่ฯ จะใช้ข้อมูลการนัดหมายที่ปรากฎในฐานข้อมูลของสถานกงสุลใหญ่ฯ เป็นเกณฑ์ในการรับคำร้องตามวันและเวลาที่ได้นัดหมายไว้เท่านั้น หากฐานข้อมูลของสถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่ปรากฎข้อมูลการนัดหมายของท่าน ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม ท่านจะไม่มีสิทธิ์ในการใช้คิวนัดหมาย
  10. สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการจองคิวนัดหมาย หากพบว่ามีการใช้เลขประจำตัวประชาชนไม่ถูกต้อง และชื่อ-นามสกุลไม่ถูกต้อง และไม่ตรงตามข้อมูลทะเบียนราษฎรในปัจจุบัน
  11. สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาไม่รับคำร้องของผู้ที่ไม่มาตามเวลานัดหมาย
  12. สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาไม่รับคำร้องของผู้ที่ไม่ได้นัดหมายมาก่อนล่วงหน้า
  13. หากเอกสารและหลักฐานของท่านไม่สมบูรณ์ สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธไม่รับคำร้องของท่าน แม้ท่านจะเดินทางมาที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ตามเวลานัดหมายแล้วก็ตาม

หมายเหตุ

- กรุณาตรวจสอบวันหยุดราชการของสถานกงสุลใหญ่ฯ ก่อนทำการจองคิว คลิก! เพื่อดูวันหยุดราชการ

- กรุณาใช้โปรแกรม Internet Explorer หรือ Mozilla Firefox ในการจอง

- ต้องกรอกข้อมูลที่ถูกต้องของท่านทุกช่อง หากตรวจสอบแล้ว พบว่าข้อมูลที่ท่านกรอกนี้ ไม่ถูกต้อง สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับการนัดหมายของท่าน

 

 

ท่านสามารถสำรองนัดหมายเพื่อยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางโดยคลิก ที่นี่